คำชี้แจง ในการสมัครเข้าเรียน โรงเรียนเขลางค์นคร

เมื่อคลิก  กรอกใบสมัคร   เข้าสู่หน้า   การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา

1. ต้องกรอก เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของนักเรียนให้ถูกต้อง

2. กรอกข้อมูล ใบสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเขลางค์นคร  ให้ครบทุกช่อง

3. ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง  ก่อนทำการบันทึก

4. ไม่ต้อง พิมพ์ใบสมัคร

5. เอกสารที่ต้องเตรียมมาสมัคร   มี    2  รายการ  ได้แก่

            1.  สำเนา หลักฐานการจบการศึกษา หรือ ใบรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ป.6 หรือ ม.3

            2.  สำเนา ทะเบียนบ้าน ของนักเรียน        

6. นักเรียนแต่งชุดนักเรียน มาสมัครที่โรงเรียนเขลางค์นคร    ไม่มีการสอบ  จะสอบวันสุดท้าย ที่เรียนปรับพื้นฐาน

 

 กรอกใบสมัคร

 


วันรายงานตัว    ม.1   พ. 27 มีนาคม 2556      /        ม.4  จ.1 เมษายน 2556
ไม่ รายงานตัว  ถือว่า  สละสิทธ์

 


การมอบตัว    ม.1 มอบตัว  ส. 6 เมษายน 2556     /   ม.4  มอบตัว   อา. 7 เมษายน 2556

ลงชื่อ รับบัตรคิว & ฟังนโยบายโรงเรียนที่หอประชุมพัฒนวิท    แล้ว   มอบตัว/ชำระเงิน      ->  ที่ห้องทานตะวัน