ประวัติโรงเรียนเขลางค์นคร
               ปี พุทธศักราช   2514-2516      โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  และโรงเรียนลำปางกัลยาณี
ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยม สายสามัญ ประจำจังหวัดลำปาง  ซึ่งเปิดสอน ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 
ไม่สามารถรับนักเรียนได้ ตามความต้องการของ นักเรียนและ ผู้ปกครอง  ประจวบกับ ความตื่นตัวทางการศึกษา ของชาวลำปาง กำลังเฟื่องฟูและกว้างขวาง

                เมื่อ โรงเรียนประจำจังหวัด ทั้งสอง เปิดรับนักเรียนไว้อย่างเต็มที่  คือแห่งละประมาณ  2,000  คน  นักเรียนที่เหลือ ต้องเดินทางไปหาที่เรียนในต่างอำเภอ  และ ต่างจังหวัด สร้างความเดือดร้อน ให้แก่ผู้ปกครองยิ่งนัก

    ปวงชนชาวลำปาง และ ข้าราชการถ้วนทั่ว จึงได้นำเสนอความคิดไปยังกระทรวง ศึกษาธิการ 
โดยเสนอสถานที่ ป่าเตรียมสงวนของกรมป่าไม้ จำนวน  522 ไร่ 3 งาน  93 ตารางวา ห่างจาก
ศาลากลางจังหวัด  9  กิโลเมตร 
  
                14 มีนาคม  2517  กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้เปิดรับนักเรียนรุ่นแรก ในปีการศึกษา 2517 
โดยประกาศตั้งโรงเรียน ในวันที่  2 พฤษภาคม 2517  โดยใช้ชื่อว่า  ' โรงเรียนเขลางค์นคร '
    
     วันที่ 7  ตุลาคม  2519  ได้แบ่ง เนื้อที่ส่วนหนึ่ง ให้แก่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ 
โดยเหลือเนื้อที่ของโรงเรียนเขลางค์นคร 278 ไร่ 3 งาน  96 ตารางวา

             จากแรงเมตตา และ ฉันทานุมัติ แห่ง หลวงพ่อเกษม เขมโก ให้สร้างเหรียญ หลวงพ่อ เกษมรุ่น เตรียมอุดมศึกษาขึ้น เพื่อเป็นทุนเริ่มต้น ได้งบประมาณทั่งสิ้น   1,074,500.90  บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทเก้าสิบสตางค์)  และได้ดำเนินการสร้างอาคารหลังแรก ชื่อ  อาคาร พ.เกษมอุปถัมภ์

             14 มีนาคม    2517    กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาอนุมัติให้สร้างโรงเรียน  
               2  พฤษภาคม   2517    วันสถาปนาโรงเรียน
              30 พฤษภาคม  2518      เปิดเรียนวันแรก
               โรงเรียนเขลางค์นคร เริ่มเปิดเรียน ปีการศึกษา 2517  โดยฝากเรียนที่โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และในวันที่  30  พฤษภาคม  2518 ได้ย้ายมาอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนปัจจุบัน